BIVV verruimt zijn activiteiten en focust nu ook op veiligheid

4% van de Belgen slachtoffer van poging tot inbraak

79% van de Belgen geeft aan dat te snel rijden een probleem is in zijn buurt. Toch is slechts 58% te vinden voor meer snelheidscontroles. Dit blijkt uit de Nationale VerkeersONveiligheidsenquête die het BIVV voor het 5de jaar op rij hield. Voor het eerst werd niet enkel gepeild naar verkeersonveiligheid, maar werden ook vragen over algemene veiligheid gesteld. Dit kadert in een verruiming van de activiteiten van het BIVV. Op zijn 30ste verjaardag kondigt het BIVV aan naast verkeersveiligheid ook expertise te verwerven over algemene veiligheid. Uit een eerste enquête van het BIVV over dit thema blijkt dat 4% van de Belgen in het afgelopen jaar slachtoffer werd van een poging tot inbraak in hun woning. Woninginbraken zijn samen met terroristische aanslagen en verkeersongevallen de 3 veiligheidsissues waarvan de Belg het vaakst wakker ligt.

De Nationale VerkeersOnveiligheidsenquête is een bevraging die dit jaar zijn 5de editie kent. Net zoals de voorbije jaren werd de enquête bij een representatieve steekproef van 2100 Belgen ouder dan 16 jaar afgenomen.

Snelheid blijft groot probleem

72% van de respondenten geeft toe buiten de bebouwde kom de snelheidslimieten te overschrijden. Ook op autosnelwegen en binnen de bebouwde kom geeft tussen de 60 en 70 procent van de respondenten aan in overtreding geweest te zijn. Nog opvallend: 22% geeft toe wel eens niet handenvrij te bellen. In het algemeen stellen we vast dat jongeren vaker risicogedrag stellen dan ouderen. Dat geldt voor snelheidsovertredingen, rijden bij vermoeidheid en bellen achter het stuur. Voor alcohol achter het stuur geldt dat echter niet. Daar zien we tussen de verschillende leeftijdsgroepen geen verschil.

De Belg is overtuigd van de onwenselijkheid van bepaald risicogedrag in het verkeer. Minder dan 5% vindt het aanvaardbaar om te bellen met een telefoon in de hand achter het stuur, of te rijden onder invloed. Uitzondering hierop is de aanvaardbaarheid ten opzichte van snelheidsovertredingen. 29% vindt het aanvaardbaar om tot 10km/u sneller te rijden dan de wettelijke limiet. 22% vindt het bovendien aanvaardbaar om 20 km/h te snel te rijden op autosnelwegen.

Meningen over meer snelheidscontroles zijn verdeeld

Als het gaat over draagvlak voor maatregelen is 58% van de Belgen te vinden voor het verder opdrijven van het aantal snelheidscontroles, 25% is tegen. Daarnaast is het draagvlak bij de Belgen groot voor meer alcoholcontroles (73% voor, 15% tegen), het verplichten van fluohesjes voor fietsers en voetgangers in het donker (67% voor, 21% tegen) en het alcoholslot voor recidivisten (81% voor, 9% tegen).

Langs de andere kant is nog steeds een vrij grote oppositie tegen fietsers door rood laten rijden waar borden dit toelaten en een veralgemeende zone 30 binnen het stadscentrum .

Fietsers voelen zich veiliger in Vlaanderen

Het algemene verkeersONveiligheidsniveau is de laatste 5 jaar niet spectaculair veranderd. Er zijn wel enkele gewestelijke verschillen in het veiligheidsgevoel. Zo voelen fietsers zich duidelijk veiliger in Vlaanderen dan in de andere gewesten. Bromfietsers en vrachtwagens voelen zich onveiliger in Brussel dan in de rest van België.

Belg stoort zich aan hardrijders in zijn buurt

In de VerkeersONveiligheidsenquête werden dit jaar voor het eerst ook enkele vragen gesteld uit de veiligheidsmonitor, die vroeger door de federale politie werd afgenomen. Asociaal en slordig rijgedrag worden door de Belg in zijn buurt het vaakst als een storend probleem ervaren. Het niet aangeven van de richting (82% vindt dit storend), automobilisten die met iets anders bezig zijn (79%) en automobilisten die veel te hard rijden (79%) zijn de grootste buurtproblemen.

4% van de Belgen slachtoffer van poging tot inbraak

Er werd ook bevraagd in welke mate de Belg slachtoffer werd van een aantal feiten. Zo werd in 21% van de gezinnen de wagen beschadigd, werd er bij 4% een poging tot inbraak zonder diefstal ondernomen en werd bij 3% effectief ingebroken met diefstal. 3% van de respondenten werd het slachtoffer van een vluchtmisdrijf in het verkeer in het afgelopen jaar. Bij 6 % van de gezinnen werd het afgelopen jaar een fiets gestolen.

Belg ligt wakker van woninginbraken, terroristische aanslagen en verkeersongevallen

Aan de respondenten werd ook gevraagd van welke veiligheidstopics ze wakker lagen.

De problemen die het vaakst uit een lange lijst veiligheidsproblemen in de top 3 geselecteerd werden zijn:

Woninginbraak (57%)
Terroristische aanslag (50%)
Zwaar verkeersongeval (48%)

Er zijn ook enkele opvallende regionale verschillen. Meer Walen liggen wakker van terroristische aanslagen (59% tov 43% in Vlaanderen) en van ernstig fysiek geweld (46% in Wallonië tov 27% in Vlaanderen). 14% van de Vlamingen zegt van geen enkele van de veiligheidstopics wakker te liggen. In Wallonië is dat slechts 1%.

1 op 3 Belgen paste zijn gedrag aan door de aanslagen

32% van alle Belgen zegt in het afgelopen jaar zijn gedrag door de aanslagen aangepast te hebben. De meesten daarvan gingen ging minder vaak naar evenementen waar veel mensen bijeenkwamen, vermeed publieke plaatsen zoals een shopping center of bioscoop en is wantrouwiger geworden ten opzichte van mensen die ze niet kennen.

20% acht terroristische aanslag waarschijnlijk in zijn buurt

20% van de Belgen acht het waarschijnlijk dat in 2017 een aanslag gepleegd zal worden in zijn buurt of in een straal van 15 kilometer daarrond. 

52% geeft ook aan dat ze denken dat er niet echt een oplossing is voor de terroristische dreiging en dat we er mee moeten leren leven. 84% van de Belgen is er van overtuigd dat de dreiging geen tijdelijk fenomeen is dat binnen enkele jaren opgelost is. 60% zegt voldoende op de hoogte te zijn van de mogelijke veiligheidsrisico’s in zijn buurt.

BIVV breidt takenpakket gevoelig uit

De dertigste verjaardag van het BIVV gaat gepaard met een grondige transformatie. Het instituut is expert op het vlak van verkeersveiligheid, maar haalt nu ook de expertise in huis om mee het debat te bepalen op andere maatschappelijke thema’s waar gedragsverandering centraal staat zoals veiligheid en inter –en multimodaliteit. Inter –en multimodaliteit is het beter afstemmen van alle verschillende transportmiddelen op elkaar om op die manier weggebruikers makkelijker te laten wisselen tussen de mogelijke vervoersmiddelen. Op die manier wordt bijgedragen aan de zoektocht naar een oplossing voor het steeds groter wordend mobiliteitsprobleem.

 
Ook op vlak van het verbeteren van de maatschappelijke veiligheid wil het BIVV met zijn expertise helpen het verschil te maken. Dat doen we samen met partners zoals INNOS, een vzw die zich toelegt op innovatie in veiligheid en beveiliging.

Zo willen we het project dat de FOD Binnenlandse Zaken organiseert rond het opstellen van passagierslijsten op vliegtuig, trein of bus en het delen van deze informatie tussen de betrokken veiligheidsdiensten mee faciliteren.

Het BIVV en INNOS voeren daarom onder meer vergelijkingen met buitenlandse praktijken uit. Het PNR systeem, dat toelaat om passagierslijsten van trein-, bus- en vliegtuigreizigers te controleren, doet zijn intrede. Het is echter nodig om ook daarover een diepgaander kennis het hebben van manieren om deze controle te omzeilen.

Karin Genoe, Afgevaardigd Bestuurder BIVV: “We hebben vastgesteld dat we door de praktijk te koppelen aan onderzoek en data, het gedrag van mensen wel degelijk kunnen veranderen. We trekken onze expertise rond verkeersveiligheid en het werken op gedragsverandering door naar veiligheid in de brede zin van het woord. Ook bij intermodaliteit is gedragsverandering essentieel. Denk maar aan de fileproblematiek en het anders organiseren van vervoersstromen. We laten ons in de hele verbredingsproces van het BIVV omringen en adviseren door binnen- en buitenlandse partners met de juiste expertise. Samen met hen bouwen we specifieke expertisecellen uit voor de nieuwe activiteiten. Op die manier komen we tegemoet aan een reële maatschappelijke behoefte.”

download het persbericht

Contactpersonen:

Stef Willems (woordvoerder BIVV): 0473/85.59.44.

Olivier Van Raemdonck( woordvoerder Minister Jambon): 0470/99.91.01.

Jasper Pillen (woordvoerder Minister Bellot): 0472/72.89.17.